Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

GDPR (General data protection regulation)

Allmänt

Syftet med denna personuppgiftspolicy är att på ett så tydligt och transparent sätt som möjligt beskriva hur vi hanterar personuppgifter.

 

Personuppgiftsansvarig

Gymnasieantagningen Storsthlm (org.nr. 222000-0448), Box 4404, 102 68 Stockholm, är personuppgiftsbiträde till samtliga kommuner i Stockholms Län samt Gnesta och Håbo kommun.

Du kan kontakta oss:

Via e-post:
gyantagningen@storsthlm.se

Via vanligt brev:
Gymnasieantagningen Storsthlm Box 4404
102 68 Stockholm

För att säkerställa att inte möjligheten att utöva dina rättigheter enligt gällande integritetslagstiftning ska missbrukas av annan till skada för dig har Gymnasieantagningen ett ansvar att vid kontakter rörande dina personuppgifter vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa din identitet. Beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress.

Vilka personuppgifter är registrerade hos oss?

De elever som under sista året i grundskolan är folkbokförda i någon av kommunerna i Stockholms Län, Gnesta eller Håbo (antagningsområdet) överförs av grundskolan till Gymnasieantagningens antagningssystem. Dessutom förs elever som går i introduktionsprogram och skall söka gymnasieutbildning och/eller introduktionsprogram över till antagningssystemet. De som inte är folkbokförda i en kommun, men har vistelsekommun i antagningsområdet, blir också överförda från avlämnande skola på samma sätt som folkbokförda. Den sökande kan själva anmäla sig till Gymnasieantagningen för att söka till utbildningar inom antagningsområdet.

Gymnasieantagningen uppdaterar adressen mot folkbokföringsregistret. E-post och telefonnummer lagras om de uppges av den sökande. Sökandes val lagras, liksom eventuellt inkomna handlingar. Betyg, höstterminsbetyg och slutbetyg registreras och är en grund för behörighetsbedömning och prövning till sökta utbildningar.

Administration av våra tjänster

Vi använder personuppgifter för att sökande ska kunna söka gymnasieutbildningar i och utanför antagningsområdet och på ett rättvist och säkert sätt prövas till sökta utbildningar vid gymnasieskola och gymnasiesärskola. Sökta gymnasieutbildningar på andra orter än inom antagningsområdet innebär att den sökandes uppgifter kommer att föras över till den sökta skolans antagninskansli.

När sökande har registrerat sina val kommer huvudmän, kommuner och friskolor att se personuppgifter och eventuellt inskickade handlingar för prövning, bedömning och beslut om antagning.

Rättslig förpliktelse

 Personuppgifter används av oss för att vi ska kunna

  • fullgöra ett allmänt intresse enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen GDPR
  • utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning.

Vem behandlar och utlämning av personuppgifter

Vi använder ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. Personuppgifter finns lagrade hos våra leverantörer, vilket innebär att vi överför personuppgifter till dem. Leverantören är vårt personuppgiftsbiträde som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag och uteslutande enligt våra instruktioner.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra än dem som har tillgång till våra system. Undantaget är om du sökt till någon gymnasieutbildning utanför antagningsområdet. Då lämnar vi ut uppgifter till den sökta gymnasieutbildningens antagningskansli.

Om du blir antagen till en utbildning så kommer du att överföras till Ungdoms- och elevdatabasen för hantering av interkommunal ersättning, samt kommunernas skyldighet att följa upp det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Utlämning av personuppgifter till tredje land

Personuppgifter förs inte över till tredje land. De lagras endast inom EU.

Lagringstid

Personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för sitt ändamål.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet, som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida. 

Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsguiden.se Skolverkets webbplats för studievägledning och skolval och vänder sig till vårdnadshavare och elever samt studie- och yrkesvägledare. Här kan du jämföra skolor och läsa om gymnasieskolans program och vad de leder till. Skolsystemet är beskrivet på sex olika språk

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Support för skolpersonal, klicka här

E-post gyantagningen@storsthlm.seGymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm